राष्ट्रिय वीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँ

मिति २०७३÷९÷१६ मा गोरखापत्र प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.१०÷११÷२०७३÷७४ को 

बैँक भौचरको विवरण

/fli6«o jLp lahg sDkgL lnld6]8

s]Gb|Lo sfof{no, sf7df8f}F

ldlt @)&#÷(÷!^ df uf]/vfkq k|sflzt ePsf] lj1fkg g+=!)÷!!÷@)&#÷&$ sf]

 

a}Fs ef}r/sf] ljj/0f