=====================================

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 

===================================

 

 यस कम्पनीको पूर्व प्रकाशित बिज्ञापन अनुसारका बिभिन्न पदहरुको खुल्ला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको संशोधित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि कम्पनीको वेवसाइटः www.nscl.org.np र कम्पनीको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

 सदस्य सचिब

पदपूर्ति समिति

 राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड